Chạy Jupyter Notebooks với Virtual Environment

Post by dangsonbk on 30-09-2018

Nếu bạn đang sử dụng Jupyter Notebooks và muốn chạy trong môi trường Virtual Environment có sẵn thì đây chính là bài viết dành cho bạn.

Tại sao bạn lại cần Virtual Environment khi lập trình Python, có thể kể đến 3 lý do chính như sau:

Cài đặt Virtual Environment để chạy với Jupyter Notebooks

Tạo môi trường:

python -m venv projectnamevenv

Trong đó projectnamevenv là tên folder chứa thông tin Virtual Environment cho dự án của bạn, bạn có thể đổi tên cho phù hợp hơn như /venv /virenv để dễ gợi nhớ hơn.

Activate môi trường này lên (Windows):

\projectnamevenv\Scripts\activate

Bây giờ bạn sẽ thấy ở đầu dòng lệnh có thêm (venv), điều đó có nghĩa là môi trường của bạn đã được kích hoạt.

venv console

Tiếp theo chúng ta sẽ cài đặt thư viện ipykernel

pip install ipykernel

Tạo kernel mới cho Jupyter Notebooks:

ipython kernel install --user --name=projectname

Tới thời điểm này, bạn đã có thể khởi chạy Jupyter Notebooks của bạn và chọn Kernel tương ứng với Virtual Environment bạn đã tạo sẵn.

Tóm lược:

Môi trường Windows

> python -m venv venv
> venv\Scripts\activate
(venv) > pip install ipykernel
(venv) > ipython kernel install --user --name=projectname

Môi trường Linux

$ python -m venv venv
$ source venv/bin/activate
(venv) $ pip install ipykernel
(venv) $ ipython kernel install --user --name=projectname

tags: python, venv, jupyter