Mở web browser bằng Python

Post by dangsonbk on 27-08-2017

Việc lập trình để mở một đường dẫn website trên các trình duyệt khác nhau và các hệ điều hành khác nhau đôi khi là một rắc rối không nhỏ khi viết phần mềm. Trên Python, việc này được thực hiện khá đơn giản bằng cách sử dụng một package được cài đặt sẵn, những ví dụ sau đây cho phép bạn có thể gọi trình duyệt mặc định chỉ với 1 dòng lệnh trên shell cũng như qua script.


Shell command

Cú pháp để gọi web browser như sau

python -m webbrowser <URL>

Với là đường dẫn bạn muốn gọi, dĩ nhiên.

Để mở tab mới, bạn thêm -t, để mở cửa sổ mới, bạn thêm -n vào shell:

Mở tab mới

python -m webbrowser -t http://cuccode.com

Mở cửa sổ mới

python -m webbrowser -c http://cuccode.com

Python script

Import module webbrowser:

import webbrowser

url = "http://cuccode.com"
webbrowser.open_new_tab(url)

Trường hợp mở cửa sổ mới:

import webbrowser

url = "http://cuccode.com"
webbrowser.open_new(url)

Trong trường hợp lỗi, một cửa sổ web browser hoặc một tab trắng sẽ được mở ra.


Tham khảo

Python 2.7

Python 3.3

tags: browser, python