Tạo webserver bằng Python chỉ với 1 dòng lệnh

Post by dangsonbk on 21-08-2017

Python cho phép bạn tạo một webserver ngay trên máy của bạn rất dễ dàng chỉ với 1 dòng lệnh. Để sử dụng, đơn giản chỉ cần mở Console lên, cd tới thư mục bạn muốn chạy webserver.

Nếu bạn sử dụng Python 2.7:

1
python -m SimpleHTTPServer

Trên Python 3, SimpleHTTPServer đã được gộp chung vào gói http.server:

The SimpleHTTPServer module has been merged into http.server in Python 3.0. The 2to3 tool will automatically adapt imports when converting your sources to 3.0.

1
python -m http.server

Mặc định SimpleHTTPServer sẽ mở port 8000, nội dung của website trả về sẽ là nội dung của folder bạn mở server, trong trường hợp folder chứa file index.html, nội dung trả về chính là nội dung của file index.html đó. Sau khi mở web server, bạn chỉ cần truy cập vào một trong các địa chỉ sau:

Trong trường hợp mở từ máy trong mạng LAN:

Trường hợp bạn muốn đổi port:

1
2
python -m SimpleHTTPServer 7749
python -m http.server 7749

Chi tiết tham khảo về SimpleHTTPServer hay http.server Simple HTTP request handler


Ngoài ra, không chỉ Python mà PHP và Ruby cũng hỗ trợ các module tương tự:

1
2
php -S localhost:[port] -t [root-path]
ruby -run -e httpd . -p [port]

tags: python, web server, SimpleHTTPServer